Przegląd 5 - LETNI placu zabaw

Przegląd 5 - Letni placu zabaw należy wykonać w odstępach czasu nie przekraczających 60 miesięcy. Ten typ przeglądu musi być wykonany przez inżyniera z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Calem jego jest ocenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa wyposażenia placu zabaw oraz nawierzchni, stanu fundamentowania urządzeń, wpływu warunków atmosferycznych na materiały użyte do ich produkcji, śladów rozkładu lub korozji.W ramach przeglądu pięcioletniego dokonywana jest również ocena zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw lub wymienionych części składowych urządzeń. 

Wynik kontroli pięcioletniej powinny być opisany w przejrzysty sposób i przechowywane wraz z innymi dokumentami dotyczącymi danego placu zabaw. Jeżeli w wyniku przeglądu ujawniono poważne usterki powodujące zagrożenie bezpieczeństwa, należy je odnotować w raporcie, a następnie bezzwłocznie usunąć lub zabezpieczyć urządzenia w sposób uniemożliwiający użytkowanie do momentu naprawy serwisowej. Jeżeli urządzenie nie nadaje się do naprawy - sprzęt należy zdemontować usuwając również pozostałości fundamentowania oraz wyrównując podłoże w miejscu jego dotychczasowego posadowienia.