Kontrola pomontażowa placu zabaw

Jakkolwiek kontrola pomontażowa placu zabaw nie jest obligatoryjna w świetle obowiązujących przepisów, jednak coraz liczniejsza grupa inwestorów decyduje się na jej przeprowadzenie przed oddaniem nowego placu zabaw do użytkowania.
W trakcie kontroli pomontażowej specjalista ocenia nie tylko jakość wykonania obiektu i poszczególnych elementów, ale przede wszystkim sprawdza, czy zainstalowane na placu zabaw urządzenia są bezpieczne, czy zostały wykonane zgodnie z wytycznymi Normy PN-EN 1176:2009.

Doświadczony inspektor jest w stanie zwrócić uwagę na, z pozoru niestotne i niezauważalne dla laika, wady, które w przyszłości skutkować mogą mniejszą trwałością elementów, obniżeniem ich estetyki, a przede wszystkim bezpieczeństwa użytkowania obiektu.
Należy pamiętać, że dostarczenie przez producenta urządzeń lub wykonawcę placu zabaw deklaracji zgodności lub certyfikatów dla poszczególnych urządzeń nie zawsze gwarantuje, że są one wykonane zgodnie z w/w normą.
W trakcie inspekcji pomontażowej dokumentacja taka podlega oczywiście kontroli, jednak niezależnie od dostarczonych przez producenta dokumentów przeprowadzający kontrolę sprawdza przy użyciu odpowiednich próbników newralgiczne punkty zamontowanych sprzętów, które mogą narazić korzystające z placu zabaw dzieci na ryzyko np. zakleszczenia placa, stopy, bądź nawet uduszenia, itd.

Ponieważ na bezpieczeństwo użytkowników wpływ ma również prawidłowe zamontowanie sprzętów, zachowanie odpowiednich odległości między nimi, zapewnienie właściwego podłoża, które zamortyzuje ewentualny upadek z zabawki, inspektor dokonuje także pomiarów odległości pomiędzy zainstalowanymi elementami, sprawdza ich stabliność, a tekże weryfikuje czy nawierzchnia w strefie bezpieczeństwa urzadzeń jest adekwatna do swobodnej wysokości upadku dla nich określonej, itd.

Kontrola pomontażowa stanowić powinna potwierdzenie, że plac zabaw i znajdujące się na nim urządzenia są faktycznie zgodne z obowiązującą normą i plac zabaw może być bezpiecznie użytkowany.