Jaka musi być odległość placu zabaw od śmietnika, od okien, od drogi, parkingu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017.2285); § 40 pkt. 3, odległość placów zabaw, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogów § 19 ust. 1"
Od 1 stycznia 2018 roku wymieniony powyżej zapis odnosi się nie tylko do zespołu budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę, ale również szkolnych i przedszkolnych placów zabaw.
Ponadto odległość placów zabaw oraz boisk dla dzieci od stanowisk postojowych, w tym również zadaszonych, oraz otwartych garaży wielopoziomowych należy ustalać w oparciu o wytyczne określone w § 19 ust. 1 i 2, tj: 
1) parkingi dla samochodów osobowych - należy zachować odległość 7 metrów w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie, 10 metrów w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie oraz 20 metrów w przypadku parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych;
2) parkingi dla samochodów innych niż samochody osobowe - należy zachować odległość 10 metrów w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie oraz odległość 20 metrów - w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych.