Koszty utrzymania bezpiecznego placu zabaw

Planując budowę placu zabaw należy przewidzieć, że w trakcie eksploatacji, aby plac spełniał wymogi bezpieczeństwa, a także był czystym i przyjemnym miejscem rekreacji, to wymagał on będzie ponoszenia wydatków związanych z jego utrzymaniem. Wśród wydatków, które należy wziąć pod uwagę są m.in. koszty:

 • wymiany piasku w piaskownicach (zaleca się, aby piasek wymieniany był min. 2 razy w roku);
 • wywozu odpadów;
 • pielęgnacji terenów zielonych obejmująca m.in. koszenia i nawożenia trawników, uzupełniania ubytków trawników, pielęgnacji i podlewania roślin;
 • zapewnienia kontroli okresowych stanu technicznego urządzeń wyposażenia placu zabaw;
 • napraw i/lub wymiany elementów wyposażenia placu zabaw oraz ogrodzenia;
 • konserwacji urządzeń (malowania elementów drewnianych, czyszczenia i lakierowania ubytków lakieru na elementach metalowych, itp.);
 • uzupełniania ubytków nawierzchni sypkich, np. piaskowych, a czasami również ich całkowita wymiana (w przypadku zanieczyszczenia);
 • opłacenia ubezpieczenia OC dla osoby zarządzającej placem zabaw;

oraz opcjonalnie:

 • opłacenie ubezpieczenia sprzętu od aktów wandalizmu;
 • koszty ochrony i monitoringu obiektu;
 • koszty nawadniania trawników;
 • koszty ponoszone na energię elektryczną - oświetlenie placu zabaw;

Wiele z wyżej wymienionych wydatków pokrywanych jest w ramach funduszy przeznaczanych przez administrację na pielęgnację terenów zieleni, jednak naprawy urządzeń czy wymiana i konserwacja elementów są na ogół wydatkami, które trudno zaliczyć w zakres pracy ogrodnika, czy firmy sprzątającej.

Naprawy i konserwacje
Decydując się na wybór urządzeń zabawowych warto więc przemyśleć na jakich urządzeniach nam zależy - drewnianych czy metalowych, a także jakimi środkami możemy dysponować na usługi ich napraw i konserwacji.
Z pewnością największe nakłady finansowe wiązały się będą z urządzeniami o konstrukcji drewnianej, a w szczególności kiedy belki konstrukcyjne wykonane są z drewna rdzeniowego instalowanego bezpośrednio w gruncie bez użycia okuć metalowych. Urządzenia tego typu są na ogół najtańsze w momencie zakupu, jednak biorąc pod uwagę wieloletnią eksploatację placu zabaw, mogą okazać się nawet droższe od urządzeń z drewna klejonego, czy metalu.
Urządzenia z drewna klejonego (na ogół im więcej warstw klejenia, tym lepsza jakość) montowane w gruncie na metalowych okuciach, co prawda również wymagają zabezpieczenia powierzchni drewnianych preparatami do ochrony drewna, np. w odstępach dwuletnich, jednak ich trwałość jest znacznie większa niż urządzeń w wersjach podstawowych (z drewna rdzeniowego lub bezrdzeniowego), a i poziom estetyki na przestrzeni lat jest nieporównywalnie większy od wcześniej wspomnianych.
Kolejny rodzaj to urządzenia o konstrukcji metalowej /warto, aby były zabezpieczone przed korozją metodą ocynku/, w przypadku których, zakładając oczywiście dobrą jakość, wydatki ponoszone na naprawy i konserwacje są znikome.
Nie jest co prawda możliwym uniknięcie ubytków powłok lakierniczych np. na szczeblach drabinek (lakier wyciera się m.in. od piasku przenoszonego na butach dzieci), jednak nakład finansowy poniesiony na tego typu naprawy na ogół jest niewielki, tym bardziej, że można ją wykonać we własnym zakresie.
Oprócz wyboru mniej lub bardziej kłopotliwego w utrzymaniu rodzaju materiału, z którego wykonana jest konstrukcja urządzeń, spore znaczenie ma również materiał stosowany w daszkach, zabezpieczeniach bocznych i formatkach bujaków.
Bezdyskusyjnie najmniej kosztowała będzie eksploatacja urządzeń, w których elementy te wykonane są z płyt polietylenowych HDPE lub płyt HPL, wyjątkowo odpornych na działanie warunków atmosferycznych.
Więcej należy przeznaczyć na konserwację elementów ze sklejki wodoodpornej, ponieważ z biegiem czasu może zacząć pękać i rozwarstwiać się. Aby podnieść estetykę urządzenia wymagała będzie również malowania, co niestety czasami przynosi wątpliwy efekt wizualny. Podobnie jak w przypadku materiałów konstrukcyjnych, również tutaj cena zakupu urządzeń, w których zastosowano HDPE lub HPL będzie wyższa niż urządzeń z elementami sklejkowymi.

Wymiana nawierzchni sypkich
Stosując piasek jako nawierzchnię placu zabaw należy się liczyć z okresowym uzupełnianiem jego poziomu, tak aby nawierzchnia miała wymaganą wg Normy PN-EN 1176 grubość i tym samym właściwie amortyzowała upadek.
W sytuacji zanieczyszczenia nawierzchni piaskowej konieczna może być jej całkowita wymiana, która wiązała się będzie z kosztem wybrania i wywiezienia brudnego piasku, a następnie z zakupem, transportem i wsypaniem świeżego.
Mniej kosztowne w utrzymaniu będą nawierzchnie sypkie np. ze zrębków drewnianych, które rzadziej są zanieczyszczane przez zwierzęta i na ogół wymagają jedynie uzupełniania ich poziomu do odpowiedniej grubości, a ich konserwacja polega jedynie na przegrabieniu nawierzchni po całej powierzchni placu zabaw, aby utrzymać warstwę o równomiernej grubości.
W przypadku nawierzchni ze zrębków drewnianych grubość nawierzchni uzależniona jest od wyników badań na amortyzację upadku. Np. aby zamortyzować upadek z wysokości 2m może wystarczyć warstwa o grubości 20 cm, w porównaniu z 30 cm warstwą piasku, aby osiągnąć ten sam rezultat.

Wymiana piasku w piaskownicach
Ze względów sanitarnych piasek w piaskownicach należy wymieniać min. 2 razy w roku i na ten cel środki w budżecie na eksploatację placu zabaw należy koniecznie zarezerwować. Dodatkowo, jeśli plac zabaw jest intensywnie użytkowany może być także konieczne uzupełnianie piasku, który dzieci chętnie w trakcie zabawy "wynoszą" poz piaskownicę.
Należy pamiętać, że do piaskownic należy zamawiać jedynie piasek czysty, najlepiej posiadający atest PZH. Piasek atestowany jest droższy niż powszechnie dostępny w piaskarniach - dostawa świeżego piasku do piaskownicy o wym. 3x3m, to wraz z kosztami transportu wydatek na poziomie około 600-900 zł netto.

Przeglądy okresowe placu zabaw
Wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego placu zabaw jest niezwykle istotne z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników obiektu. Pozwalają one na dostrzeżenie wszelkich ewentualnych nieprawidłowości i zagrożeń, które mogą się pojawić w trakcie eksploatacji placu zabaw- usterek wynikających z naturalnego zużycia elementów, jak również uszkodzeń spowodowanych przez akty wandalizmu. Wykryte "na czas" mogą uchronić przed poważnymi wypadkami.
Regularne kontrole przez oględziny oraz kontrole funkcjonalne mogą być wykonywane przez administratora placu zabaw, bądź wyznaczoną przez niego osobę, która rzetelnie dokonywała będzie oględzin obiektu. Przy wykonywaniu tego typu kontroli pomocne będzie korzystanie z oferowanego przez KRPZ modułu przeglądów okresowych, który usprawni udokumentowanie wykonanego przeglądu, jak również zadba, aby nie pominąć żadnego istotnego elementu (system "krok po kroku" podpowie co należy skontrolować, a następnie zapisze wyniki).
Kontrolę roczną powinna wykonać osoba, która posiada odpowiednie doświadczenie i wiedzę, aby dokonać oceny stanu urządzeń - jeżeli administrator odbył szkolenie w tym zakresie i jego kompetencje są wystarczające, wówczas sam może podjąć się przeprowadzenia kontroli rocznej. Kontrolę taką może też zlecić firmie lub osobie (inspektorowi), która zajmuje się wykonywaniem przeglądów placów zabaw zawodowo. Koszt przeprowadzenia kontroli rocznej to min. kilkaset złotych, przy czym poziom jej szczegółowości i sporządzonego raportu na ogół jest skorelowany z ceną usługi. Na cenę przeglądu rocznego wpływają ponadto ilość urządzeń, którą należy skontrolować, a także koszty dojazdu inspektora na plac.
To, jak rzetelnie wykonany zostanie przegląd roczny oraz jak dokładnie zostaną opisane w raporcie z kontroli wnioski - zależy już od samego kontrolującego. Administrator, którego plac zabaw zarejestrowany jest w KRPZ, może poprosić kontrolującego o wykonanie przeglądu z użyciem Modułu przeglądów okresowych. Wykorzystując gotowe interaktywne formularze utworzone dla konkretnego placu zabaw (na podstawie danych zgromadzonych w elektronicznej książce placu zabaw) inspektor udokumentuje wyniki przeglądu w sposób ujednolicony z pozostałą dokumentacją placu zabaw (wyniki zapisane zostaną w "historii placu zabaw"). Użycie aplikacji do opisania wyników zagwarantuje, że przegląd wykonany zostanie wg odpowiednich standardów, ponieważ inspektor nie będzie miał możliwości "przeoczenia" żadnego istotnego elementu (pominięcie uniemożliwi zamknięcie raportu). Tym samym administrator będzie miał pewność, że przegląd został wykonany dokładnie. Udostępnienie inspektorowi interaktywnego formularza to dodatkowo oszczędność jego czasu - ręczne przepisywanie spostrzeżeń z kontroli w edytorze tekstu i wklejanie do niego zdjęć jest bardzo czasochłonne, jeśli raport ma być faktycznie dokładny. Udostępniając swoją aplikację w KRPZ oszczędzisz czas inspektora, dzięki czemu koszt wykonania przeglądu może być niższy.


Ubezpieczenie
Koszty ubezpieczenia placu zabaw uzależnione są m.in. od ilości i wartości sprzętów na nim zainstalowanych. Ubezpieczenie obiektu od aktów wandalizmu może być "dobrą inwestycją", jeśli plac zabaw znajduje się na otwartym terenie, który trudno jest upilnować przed celowym zniszczeniem.
Odrębną kwestią jest ubezpieczenie OC zarządcy/administratora placu zabaw, na którym spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obiektu.