Kontrola regularna

Celem kontroli regularnej (wizualnej) jest ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu, zniszczeń przez warunki pogodowe lub zaśmiecenia placu zabaw (rozbite butelki). Kontrola powinna być przeprowadzona co najmniej raz w tygodniu lub częściej, w zależności od intensywności użytkowania placu zabaw, stopnia narażenia na wandalizm, wieku urządzeń oraz użytych do ich produkcji materiałów. Kontrolę regularną przeprowadzać może administrator placu zabaw, bądź osoba przez niego upoważniona. Do jej wykonania bardzo przydatna będzie lista kontrolna, wg której należy dokonać przeglądu. Kontrolę należy odnotować w dokumentacji placu zabaw z podaniem daty jej przeprowadzenia, wskazaniem osoby, która dokonała sprawdzenia, a także z listą ewentualnych uwag.

Krajowy Rejestr Placów Zabaw jest profesjonalnym narzędziem ułatwiającym zarządzanie placem zabaw i realizację planu kontroli i konserwacji. Aplikacja zasygnalizuje w odpowiednim momencie, że zbliża się termin cyklicznego przeglądu. Użytkownik otrzyma formularz z listą kontrolną uwzględniającą specyficzne wyposażenie danego placu zabaw, dzięki czemu możliwe będzie wykonanie przeglądu bez ryzyka pominięcia istotnych elementów.