Prawa własności intelektualnej

PREAMBUŁA

W związku z funkcjonowaniem Serwisu „Krajowy Rejestr Placów Zabaw” na zasadach i warunkach określonych szczegółowo w Regulaminie, którego integralną częścią jest niniejszy dokument, Administrator, będący jednocześnie jej Twórcą i Podmiotem zarządzającym, informuje, iż niepodzielnie oraz bez ograniczeń czasowych bądź terytorialnych przysługują mu wszelkie prawa autorskie, prawa własności przemysłowej i inne dobra na prawach niematerialnych.
§1.

Nazwa i logo Serwisu i Administratora
1. Logo Serwisu i Administratora (dalej: Logo) to znaki towarowe, do których wszelkie prawa z rejestracji przysługują wyłącznie Administratorowi.
2. Nazwa Serwisu, nazwa domeny oraz nazwa Administratora (dalej: Nazwa) podlegają ochronie prawnej i stanowią wyłączną własność Administratora.
3. Logo, Nazwa i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej.
4. Niedozwolone jest w szczególności:
1) utrwalanie, zwielokrotnianie, w tym kopiowanie i powielanie Logo, Nazwy i innych oznaczeń, i
2) naśladownictwo Logo, Nazwy o innych oznaczeń mogące wprowadzić odbiorcę tych oznaczeń w błąd co do ich pochodzenia, możliwości zastosowania oraz tożsamości dysponenta praw do nich, i
3) rozpowszechnianie dostępnych w ramach Serwisu Logo, Nazwy i innych oznaczeń w jakikolwiek sposób i w  jakiejkolwiek formie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora, niezależnie od przyczyn,
charakteru i celu takiego wykorzystania lub rozpowszechniania. i spotka się z pociągnięciem naruszającego praw do Logo, Nazwy i innych oznaczeń odróżniających do odpowiedzialności przewidzianej prawem, nie wyłączając odpowiedzialności odszkodowawczej.

§ 2.
Prawa autorskie do Tekstów i elementów graficznych wykorzystanych w Serwisie 
1. Wyłącznym dysponentem praw autorskich do tekstów i innych treści, zamieszczonych w Serwisie i jego zasobach, w tym w Aplikacjach, które stanowią utwory w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: utwory), jest Administrator
2. Wszelkie prawa do wyglądu Serwisu i kompozycji, wzajemnych układów i zestawień w całości i we fragmentach (dalej: wygląd) przysługują Administratorowi.
3. Autorskie prawa do Oprogramowania, które umożliwia korzystanie z Serwisu i jego zasobów, w tym z Aplikacji (dalej: oprogramowanie) przysługuje niepodzielnie Administratorowi.
4. Niedozwolone jest całkowite lub częściowe utrwalanie, zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, powielanie, tworzenie opracowań oraz rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób utworów, wyglądu i oprogramowana, wykorzystanych w Serwisie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej lub karnej przewidzianej obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony praw autorskich. Powyższy zakaz nie obejmuje korzystania z powyższych utworów dla potrzeb należytego korzystania z usług przez Użytkowników w zakresie objętym umową o świadczenie usług z Administratorem.
5. Niedozwolone jest udostępnianie, w tym publiczne odtwarzanie lub wystawianie utworów zamieszczonych w Serwisie, wyglądu i oprogramowania Serwisu w całości lub w części, w tym ich kompozycji bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w ust. 3 niniejszego paragrafu.
6. Niedozwolone jest rozpowszechnianie opracowań utworów zamieszczonych w Serwisie, wyglądu i oprogramowania Serwisu, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora, niezależnie od przyczyn, charakteru i celu takiego rozpowszechniania, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej postanowieniami ust. 3 niniejszego paragrafu.
7. Niedozwolone jest jakiekolwiek komercyjne jak również niekomercyjne wykorzystywanie zamieszczonych w Aplikacji utworów zamieszczonych w Serwisie , wyglądu i oprogramowania Serwisu, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora, niezależnie od przyczyn, charakteru i celu takiego wykorzystania, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej postanowieniami ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 3.
Prawa autorskie do utworów graficznych wykorzystanych w Aplikacji
1. Administrator jest wyłącznym dysponentem majątkowych praw autorskich do grafiki i elementów graficznych (dalej: Grafika), zamieszczonych w Serwisie i jego zasobach.
2. Niedozwolone jest całkowite lub częściowe utrwalanie, zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, powielanie a także tworzenie opracowań oraz rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób Grafik i ich kompozycji, wykorzystanych w Serwisie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej lub karnej przewidzianej obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony praw autorskich.
3. Niedozwolone jest rozpowszechnianie opracowań Grafik oraz ich kompozycji zamieszczonych w Aplikacji, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora, niezależnie od przyczyn, charakteru i celu takiego rozpowszechniania, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej postanowieniami ust. 3 niniejszego paragrafu.
4. Niedozwolone jest jakiekolwiek komercyjne jak również niekomercyjne wykorzystywanie zamieszczonych w Serwisie Grafik oraz ich kompozycji, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora, niezależnie od przyczyn, charakteru i celu takiego wykorzystania, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej postanowieniami ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 4.
Dozwolone korzystanie z praw własności intelektualnej przez Użytkownika
1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu i jego zasobów, w tym z Aplikacji, z praw własności intelektualnej, opisanych w niniejszym dokumencie, wyłącznie w celu skorzystania z usług objętych umową łączącą go z Administratorem lub w celu korzystania z Wersji testowej, na zasadach określonych w Regulaminie i wyłącznie przez czas obowiązywania umowy lub przez Okres testowy.
2. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Administrator nie przenosi na Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, opisanych szczegółowo w niniejszym dokumencie.

§ 5.
Sankcje przewidziane za naruszenie praw własności intelektualnej do Aplikacji
Wszelkie naruszenia osobistych, majątkowych praw autorskich jak również innych praw własności intelektualnej podlegają sankcjom przewidzianym w przepisach prawa odpowiednich ze względu na charakter i rodzaj danego naruszenia.

§ 6.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy dokument stanowi załącznik i integralną część Regulaminu Serwisu i wchodzi w życie na zasadach i warunkach określonych dla Regulaminu.
2. Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie, zostały zdefiniowane w Regulaminie (vide: §1 Regulaminu).
3. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie, przy czym zawiadomienie o dokonanych zmianach, następować będzie na warunkach i zasadach przewidzianych do zawiadomień o zmianie Regulaminu.
4. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania założeń niniejszego dokumentu, które dostępne są dla Użytkowników w każdym czasie w zakładce "Regulamin" na stronie Serwisu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub woli uzyskania przez Użytkownika zgód Administratora, przewidzianych postanowieniami niniejszego dokumentu, a dotyczących praw własności intelektualnej do Serwisu korespondencję należy kierować na adres poczty elektronicznej Administratora: krpz@krpz.pl.