Przegląd PODSTAWOWY "Roczny" placu zabaw

Przegląd Podstawowy placu zabaw, znany też jako kontrola roczna, to rodzaj przeglądu, który wykonywać należy w odstępach czasu nie przekraczających 12 miesięcy. Ma ona za zadanie ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia oraz nawierzchni, stanu fundamentowania urządzeń, wpływu warunków atmosferycznych na materiały użyte do ich produkcji, śladów rozkładu lub korozji. W ramach przeglądu rocznego dokonywana jest również ocena zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw lub wymienionych części składowych urządzeń. Przy intensywnym użytkowaniu placu zabaw częstotliwość kontroli należy zwiększyć.

Wynik corocznej kontroli podstawowej winien być opisany w przejrzysty sposób i przechowywany wraz z innymi dokumentami dotyczącymi danego placu zabaw. Jeżeli w wyniku kontroli ujawniono poważne usterki powodujące zagrożenie bezpieczeństwa, należy je odnotować w raporcie, a następnie bezzwłocznie usunąć lub zabezpieczyć urządzenia w sposób uniemożliwiający użytkowanie do momentu naprawy serwisowej. Jeżeli urządzenie nie nadaje się do naprawy - sprzęt należy zdemontować usuwając również pozostałości fundamentowania oraz wyrównując podłoże w miejscu jego dotychczasowego posadowienia.

Kontrola podstawowa powinna być przeprowadzana przez osoby posiadające wiedzę w zakresie obowiązujących norm oraz odpowiednie doświadczenie. Wszelkie przeprowadzone naprawy należy odnotować w dokumentacji placu zabaw.