Kontrole funkcjonalne placów zabaw

Kontrola funkcjonalna jest przeglądem o średnim poziomie szczegółowości, mającym na celu sprawdzenie funkcjonowania i stabilności sprzętu, szczególnie dotyczy to jego zużycia. Kontrola powinna być przeprowadzana co najmniej raz na kwartał, a jej częstotliwość należy zaplanować z uwzględnieniem intensywności użytkowania placu zabaw oraz wieku urządzeń stanowiących jego wyposażenie. Celem kontroli funkcjonalnej jest w szczególności sprawdzenie czystości placu zabaw, prześwitów między urządzeniem a powierzchnią gruntu, stanu nawierzchni, kompletności i zwartości konstrukcji urządzeń (w tym zwrócenie uwagi na braki w elementach konstrukcyjnych), a także poddanie ocenie czy w elemencie wyposażenia nie występują ostre krawędzie, odsłonięte fundamenty oraz nadmierne zużycie elementów ruchomych.

Podobnie jak w przypadku przeglądu regularnego (przez oględziny), przegląd funkcjonalny przeprowadzić może administrator placu zabaw lub wskazana przez niego osoba. W przeprowadzeniu kontroli funkcjonalnej przydatna będzie gotowa lista sprawdzająca, w oparciu o którą należy dokonać sprawdzenia poszczególnych elementów.